کاربر میهمان به سایت ما خوش آمدید ورود ثبت نام
منوي سايت
جستجو سریع
کلمه کلیدی :
ترتیب چیدمان
ترتیب نمایش بر اساس

سال89
سال85
سال83
سال 77
 
درصد
-
7%
-
-
درصددانش آموزان باBMI=5درصدوکمتر
-
3%
-
-
درصددانش آموزان باBMI=95درصدوبیشتر
2.73%
-
4%
7.2%
شیوع کم وزنی
 
5.74%
-
2.8%
7.5%
شیوع کوتاه قدی
 
3.79%
-
2.8%
6%
لاغری
 

شاخص های تن سنجی درکودکان زیر5سال

 
سال
کل
مرد
زن
شهری
روستایی
کم وزنی شدید
 
89
77
0.7%
1.5%
0.6%
2%
0.8%
1%
0.6%
1.1%
1%
2%
کوتاه قدی شدید
 
89
77
3.2%
3.8%
3%
4%
3.4%
3.6%
2.8%
2.5%
3.8%
6.6%
لاغری شدید
 
89
77
1.9%
0.9%
1.9%
1.2%
1.9%
0.6%
1.8%
1%
2.2%
0.9%

 

 سالنامه آماری سال 1391 واحد بهبود تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران

 
 

جدول(83): گزارش عملكرد و پيشرفت برنامه بهبودوضع تغذيه كودكان زير 6 سال – سال1391

رديف

عنوان

تعداد

1

خانه‌هاي بهداشتِ تحت پوشش

9

2

خانوارهاي تحت پوشش

241718

3

كلاسهاي آموزشي برگزارشده جهت پرسنل

جلسات

43

شركت‌كنندگان

555

4

افراد شركت‌كننده در كارگاه‌هاي آموزشي

[گروه هدف: پرسنل سایرارگان ها]

351

5

مراكز مشاوره تغذيه

10

6

برگزاري جلسات آموزش انتقال پيام‌هاي آموزشي به دانش‌آموزان

تعداد

250

شركت‌كنندگان

14121

7

برگزاري جلسات انتقال پيام‌هاي آموزشي-تغذيه‌اي در فرهنگسراهاي شهرداري

تعداد

33

شركت‌كنندگان

1983

8

برگزاري جلسات آموزش تغذيه براي مربيان مهدكودك‌ها، معلمين، آموزشياران و ساير كاركنان درگير

تعداد

64

شركت‌كنندگان

713

9

برگزاري جلسات آموزش 3 كتاب ساده‌نويسي شده در زمينه تغذيه و بهداشت به نوسوادان نهضت سوادآموزي

تعداد

0

شركت‌كنندگان

0

 

جدول(84): گزارش عملكرد و پيشرفت برنامه تأمين يك وعده غذاي گرم در روز براي كودكان 6-3 سال روستامهدها - سال 1391

رديف

عنوان

تعداد

1

واحدهاي ارائه‌دهنده مشاوره‌هاي مداخله‌اي تغذيه براي كودكان مبتلا به سوءتغذيه متوسط

10

2

تهيه مطالب آموزشي با هدف استاندارد نمودن برنامه‌هاي تغذيه‌اي و آموزشي روستامهدها

1کتاب

3

برگزاري كلاسهاي آموزشي براي مديران و مربيان روستامهدها

12

 
 

جدول(85): آموزشهاي ارتقاء سطح سلامت تغذيه دانش‌آموزان - سال تحصيلي1391-92

 

رديف

مقطع تحصيلي

عنوان

تعداد

 

1

ابتدايي

كل مدارس

642

 

مدارسي كه در آنها جلسات آموزش تغذيه برگزار شده

505

 

جلسات آموزش تغذيه

818

 

2

راهنمايي

كل مدارس

348

 

مدارسي كه در آنها جلسات آموزش تغذيه برگزار شده

209

 

جلسات آموزش تغذيه

338

 

3

دبيرستان

كل مدارس

363

 

مدارسي كه در آنها جلسات آموزش تغذيه برگزار شده

191

 

جلسات آموزش تغذيه

376

 

 

 
 

 

                         جدول(86): فعاليتهاي اجرايي برنامه آهنياري هفتگي دانشآموزان

 

1391-92

در مدارس دخترانه - سال تحصيلي

رديف

عنوان

تعداد

1

دبيرستانهاي دخترانه

كل مدارس

191

مدارس تحت پوشش

191

كل دانشآموزان

47116

كل دانشآموزان تحت پوشش

47116

2

مدارس راهنمايي دخترانه روزانه

كل مدارس

185

مدارس تحت پوشش

175

كل دانشآموزان

38798

كل دانشآموزان تحت پوشش

24786

3

قرصهاي آهن توزيع شده

دبيرستان

936816

راهنمايي

618784

4

برگزاري كارگاههاي آموزشي-توجيهي براي مربيان آموزشوپرورش

10

5

نظارتهاي بعمل آمده بر نحوه عملكرد برنامه

ستاد

70

مراكز بهداشتيدرماني

479

6

ساعات آموزشي ارائه شده توسط پرسنل بهداشتي

ستاد

124

مراكز بهداشتيدرماني

608

7

جلسات آموزشي براي اولياء دانشآموزان

دبيرستان

89

راهنمايي

74

 

 

جدول(87): فعاليتهاي اجرايي برنامه تغذيه گروه‌هاي مختلف سني – سال1391

رديف

عنوان

تعداد

1

تغذيه كودكان كمتر از 8 سال

مادران دريافت‌كننده آموزش چهره به چهره

57089

كلاسهاي آموزش تغذيه تكميلي عملي

جلسات

182

شركت‌كنندگان

1583

كلاسهاي آموزش تغذيه كودكان كمتر از يك سال

جلسات

812

شركت‌كنندگان

9755

2

تغذيه مادران باردار/شيرده

زنان دريافت كننده آموزش چهره به چهره

18247

كلاسهاي آموزشي برگزار شده

جلسات

985

شركت‌كنندگان

9332

3

تغذيه سالمندان

كلاسهاي آموزشي برگزار شده

جلسات

2072

شركت‌كنندگان

12722

 

جدول(88): فعاليتهاي اجرايي برنامه پيشگيري و كنترل اختلالات ناشي از كمبود يد - سال 1391

رديف

عنوان

تعداد

1

برگزاري دوره‌هاي بازآموزي براي كاركنان بهداشتي‌درماني

جلسات

4

شركت‌كنندگان

337

2

برنامه‌ها و مطالب آموزشي تهيه شده براي عموم مردم، صنوف و...

پخش در راديو

0

انتشار در روزنامه

0

توزيع بروشور، پوستر، پمفلت و...

8609

3

برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي مراقبين/رابطين بهداشت مدارس، آموزشياران نهضت سوادآموزي، مربيان مهدكودك‌ها و اعضاء بسيج     

جلسات

42

شركت‌كنندگان

1904

4

برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي اصناف تهيه‌كننده و عرضه‌كننده مواد غذايي

جلسات

31

شركت‌كنندگان

411

5

برگزاري كلاسهاي آموزشي براي مراجعين مراكز بهداشتي‌درماني

جلسات

890

شركت‌كنندگان

7448

جدول(89): فعاليتهاي اجرايي برنامه پيشگيري و كنترل كمبود آهن

و كم‌خوني ناشي از آن - سال 1391

رديف

عنوان

تعداد

1

برگزاري دوره‌هاي بازآموزي براي كاركنان بهداشتي‌درماني

جلسات

5

شركت‌كنندگان

381

2

برنامه‌ها و مطالب آموزشي پخش شده از راديو

0

3

برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي رابطين بهداشت مدارس، مربيان مهدكودك‌ها و اعضاء بسيج

جلسات

52

شركت‌كنندگان

2083

4

برگزاري كلاسهاي آموزشي براي مراجعين مراكز بهداشتي‌درماني

جلسات

564

شركت‌كنندگان

5371

5

تهيه مطالب آموزشي مكتوب براي پرسنل بهداشتي؛ مراقبين بهداشت مدارس، معلمين و دانش‌آموزان

جزوه

40

پمفلت[دانش‌آموزان]

500

 

 

جدول(90): فعاليتهاي اجرايي برنامه ارائه الگوي صحيح مصرف روغن - سال 1391

رديف

عنوان

تعداد

گروه هدف

1

برگزاري كلاسهاي آموزشي

جلسات

698

مراجعين مراكز بهداشتي‌درماني[شهري/روستايي]،

پايگاه‌هاي بهداشتي[دولتي/مشاركتي] و خانه‌هاي بهداشت

شركت‌كنندگان

5774

2

تهيه مطالب آموزشي مكتوب

تراكت

0

كتابچه آموزشي

0

 

    
   • برنامه هاي متفرقه
   بجز برنامه هاي جاري واحد بهبود تغذيه، فعاليتهاي ديگري نيز در مناسبتهاي گوناگون و يا حسب نيازهاي مختلف طراحي و اجرا ميگردد كه از آن جمله ميتوان به اقدامات آموزشي درون و برونبخشي هفته بسيج آموزش همگاني تغذيه[15-9دی ماه1391] اشاره داشت.
    

   جدول(91): فعاليتهاي آموزشي هفته بسيج آموزش همگاني تغذيه شبکه های تابعه– سال1391

   رديف

   عنوان

   تعداد

   موضوع

   توضيحات

    

   1

   برگزاري كلاسهاي آموزشي

   جلسات

   587

   ارتقا فرهنگ مصرف غذاهای بومی و سنتی اهمیت مصرف میان وعده های سالم  به جای تنقلات مضر در دانش اموزان-اهمیت مصرف غذاهای سنتی به جای فست فودها-روشهای پخت سالم غذا-نحوه تغذیه صحیح در کودکان سنین مهد کودک-،سلامت وپیشگیری ازکم خونی-سلامت وروغن های خوراکی،تغذیه سلامت ودوران بلوغ-تغذیه سلامت وراهنمای غذایی ایرانیان وتغذیه سلامتی- -تغذیه وچاقی-الگوی صحیح مصرف روغن ها- سلامت تغذيه با كاهش هزينه ها- ارتقاءآموزه هاي تغذيه اي مناسب اسلامي و ايراني-تقويت همكاري هاي بين بخشي در جهت ارتقاء فرهنگ مصرف غذاهاي بومي و سنتي- نقش رسانه هاي جمعي در ترويج غذاهاي سنتي ، بومي- سلامت آحاد جامعه با تنقلات و ميان وعده ها بومي و سنتي- ارتقاء الگوي مصرف تغذيه صحيح در مناسبت هاي مذهبي-- كاهش مصرف نمك-ریزمغذی ها-بهداشت موادغذایی-تغذیه گروههای مختلف سنی

   گروه هدف: - -دانش آموزان،معلمین -مراجعین و رابطین بهداشتی-مدیران آموزش وپرورش-بانوان مراجعه کننده به فرهنگسرای ولا -بانوان مراجعه کننده به سالن بهزیستی 22 بهمن- خواهران حوزه علمیه زهرای اطهر-مراجعین خانه سلامت منطقه 19- بانوان مراجعه کننده به پارک-مادران دارای کودک 3تا6ساله خواهران حوزه علمیه-مراجعین مساجد-سالمندان-اصناف

   شركت‌كنندگان

   13240

   وسايل كمك‌آموزشي توزيع شده

   [پمفلت، تراكت و...]

   1750

    

   2

   برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي

   جلسات

   7

   اصول تغذیه صحیح وشناخت عادات غذایی مناسب نقش ریز مغذی ها در سلامت کودکان- شيوه صحيح پخت غذا و ظروف مناسب - شناخت گروههاي غذايي دستور العمل اجرايي پايگاه تغذيه مدارس-  

   بي اشتهايي در كودكان

   گروه هدف:مربیان ومدیران مهدکودکهای دولتی وخصوصی-بهورزان- همکاران بهداشت محیط-مسئول رابطین-مسئولین فنی

   شركت‌كنندگان

   310

   وسايل كمك‌آموزشي توزيع شده

   [پمفلت، تراكت و...]

   350

   3

   نصب پلاكاردهاي آموزشي

   91

   الگوهای صحیح غذایی-چاقی

   درسطح شبکه های تابعه

   4

   برنامه‌ها و مطالب آموزشي عمومي

   پخش در راديو

   0

    

   چاپ در روزنامه همشهری محله-

   انتشار در روزنامه

   3

    

   5

    

   چاپ و توزيع مطالب آموزشي

   تراكت...[4 عنوان]

   1080

   روزجهانی تخم مرغ- کم خونی فقر اهن-کتابچه زنگ- تغذیه کودکان زیر4سال-الگوهای صحیح غذایی-پیشگیری از چاقی-آهن یاری درگروههای مختلف درمعرض خطر-ترویج مصرف نمک یددار

   گروه هدف: عموم مردم- کارخانه ها واصناف

   كتابچه آموزشي...[11 عنوان]

   735

   پمفلت...[3 عنوان]

   700

   جدول(92): فعاليتهاي متفرقه واحد بهبود تغذيه - سال 1391

   رديف

   عنوان/موضوع

   تعداد

   گروه هدف

   1

   برگزاري سمینار بهبود تغذیه کودکان

   2

   پرسنل شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

   2

   انجام بررسی کشوری تغذیه

   1

   خانوار های شهری و روستایی

   3

   تهیه جزوه آموزشی تغذیه در بحران به زبان ساده

   0

   -

   4

   تهیه و بارگزاری مطالب برنامه های بهبود تغذیه جهت سایت معاونت بهداشت

   10

   مراجعین به سایت معاونت بهداشت

   5

   تهیه بسته های آموزشی تغذیه جهت مراجعین به واحد های بهداشتی و کارمندان

   4

   عامه جامعه و کارگران و کارمندان

   6

   ویرایش چک لیست برنامه های تغذیه ویژه واحد های بهداشتی و تدوین شاخص های کل برنامه های بهبود تغذیه جامعه

   1

   کارشناسان مسئول تغذیه شاغل در شبکه های تابعه

   8

   تهیه مکمل آهن جهت اجرای برنامه آهن یاری

   1450000

   دانش آموزان دختر دبیرستانی و راهنمایی و مربیان مدارس

    

 

 

 

تاریخ انتشار : 1391/11/01 | تاریخ بروزرسانی : 1392/03/28 |
نقشه سایت | تماس با ما | سیاست حفظ اسرار
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ميباشد