جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
منو اصلی
Fmenu Not Found
لینک های مفید

 

رسالت واحد
 

بيانيه ماموريت واحد بهبود تغذيه استان

بهبود تغذيه آحاد مردم ساكن در استان و كمك به ارتقاء امنيت غذايي از طريق ارتقاء سطح دسترسي فيزيكي، اقتصادي، فرهنگي، افزايش سواد تغذيه‌اي و رهايي از بيماري‌هاي مرتبط با تغذيه درچارچوب اهداف و سياست‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با استفاده از تمهيداتي از قبيل مشاركت در تدوين سياست‌هاي نوين درعرصه غذا و تغذيه، فرهنگ‌سازي تغذيه صحيح، تحقيق و پايش و اقدامات پيشگيرانه و درماني درحيطه بيماري‌هاي مرتبط با تغذيه می‌باشد.


هدف از تشکیل واحد بهبود تغذیه جامعه

 •  كاهش شيوع سوء‌تغذيه در گروه‌هاي آسيب‌پذير (كودكان، نوجوانان، زنان باردار و سالمندان)  و بيماران بستري
 •  كاهش شيوع اضافه وزن و چاقي در گروه‌هاي سنی مختلف
 • كاهش شيوع  كمبود ريزمغذي‌هاي شايع (يد، آهن، روي، ويتامين A و ويتامينD) در گروه‌هاي مختلف سني
 • كاهش ميانگين دريافت روزانه چربي و روغن در خانوارها  
 •   ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه‌اي گروه‌هاي هدف
 • افزايش ميانگين دريافت روزانه ميوه‌ها، سبزي‌ها، شير و لبنيات در خانواده‌ها می‌باشد.


شرح وظايف واحد بهبود تغذيه استان

 • بررسي مستمر وضعيت امنيت غذايي در استان و روند تغييرات آن در دوره‌هاي مختلف زماني
 • تهيه گزارشات مستمر و مقطعي از وضعيت امنيت غذايي در استان جهت ارائه به شوراي سلامت و امنيت غذايي استان و دفتر بهبود تغذيه جامعه
 • تهيه و تدوين پيش نويس راهبردها، مقررات و دستورالعمل‌هاي مرتبط با بهبود تغذيه استان جهت ارائه به شوراي سلامت و امنيت غذايي استان
 • تدوین پروتكل‌ها و استانداردهاي تغذيه گروه‌هاي آسيب‌پذير، تغذيه در بيماري‌هاي واگير و غيرواگير
 • تدوين و پايش استانداردهاي تغذيه در مراكز جمعي 
 • تدوين پروتكل‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي، پايش و ارزشيابي برنامه‌هاي پيشگيري و كنترل كمبود ريز مغذي‌ها
 • طراحي و اجراي طرح‌هاي مداخله‌اي، پژوهشي، آموزشي و اطلاع‌رساني در خصوص بهبود تغذيه استان
 • پيگيري و نظارت برحسن اجراي تصميمات و مصوبات شوراي سلامت و امنيت غذايي استان و ارائه گزارشات مستمر از چگونگي اجراي مصوبات
 • تهيه وتدوين برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت بهبود تغذيه استان در قالب اهداف و سياست‌هاي دفتر بهبود تغذيه جامعه معاونت بهداشت
 • تعيين اولويت‌هاي پژوهشي تغذيه در قالب برنامه‌هاي كلي بهبود تغذيه استان و ارائه آن به معاونت پژوهشي استان و ساير ارگان‌هاي مرتبط
 • ارزيابي برنامه‌هاي بهبود تغذيه استان و تهيه گزارش از پيشرفت برنامه‌ها و ارائه پيشنهادات اصلاحي به مدير مافوق و دفتر بهبود تغذيه جامعه به منظور بازنگري برنامه‌ها
 • جلب همكاري مديران مافوق به منظور تهيه و تدوين سياست‌ها، برنامه‌هاي ساليانه و 5 ساله امنيت غذايي استان
 • جلب همكاري سازمان‌ها ، موسسات و نهادهاي مرتبط با بهبود تغذيه استان درخصوص تدوين و اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي استاني بهبود تغذيه جامعه
 • همكاري با دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي استان درخصوص طراحي و اجراي طرح‌هاي آموزشي و پژوهشي مرتبط با بهبود تغذيه استان
 • ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌ها و برنامه‌هاي كارشناسان و كاركنان شاغل در برنامه‌هاي بهبود تغذيه استان
 • نظارت برحسن اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي بهبود تغذيه استان
 • انعكاس پيشنهادات و يافته‌هاي مطالعاتي كارشناسان بهبود تغذيه استان و شهرستان به مقامات مافوق و دفتر بهبود تغذيه جامعه
 • همكاري تخصصي با ساير كارشناسان امور بهبود تغذيه استان در ساير بخش‌ها در اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي بهبود تغذيه استان
 • ظرفيت‌سازي كاركنان درون‌بخشي و فرابخشي در زمينه تغذيه با هماهنگي دفتر بهبود تغذيه جامعه
 • تهيه و ارائه پيشنهاد جهت ارتقاء دانش و مهارت‌هاي كارشناسان تغذيه تحت نظارت و پيگيري موضوع از مراجع ذيربط
 • برنامه‌ريزي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي و بازآموزي در زمينه تغذيه جامعه براي كارشناسان تغذيه شهرستان، كاركنان بين‌بخشي و درون‌بخشي
 • تعيين اولويت‌هاي برنامه‌هاي آموزشي تغذيه، اطلاع‌رساني و پايش برنامه‌هاي بهبود تغذيه استان
 • انجام ساير امور مرتبط با برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري و نظارت بر برنامه‌هاي بهبود تغذيه استان كه از سوي مقامات ما فوق ارجاع مي‌شود.