سه شنبه ٢٢ آبان ١٣٩٧
به سایت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران خوش آمدید ***یکی از مهمترین عوامل خطر بیماری غیر واگیر، تغذیه نامناسب و مصرف زیاد قند، نمک و چربی است. ***شیر و ماست کم چرب را جایگزین نوع پر چرب آن کنید. ***روغن ماهی حاوی مقدار زیادی چربی مفید مانند امگا3 است.***روزانه حداقل 5 واحد میوه وسبزی(حداقل400 گرم) مصرف نمایید.***بهتراست یکی از واحدهای میوه روزانه خود را همراه وعده صبحانه مصرف کنید. ***نمک یک مانع بزرگ برای داشتن اسکلت محکم است .***یکی از دلایل پوکی استخوان مصرف زیاد نمک است.
منوی اصلی
رسالت واحد
 

بيانيه ماموريت واحد بهبود تغذيه استان

بهبود تغذيه آحاد مردم ساكن در استان و كمك به ارتقاء امنيت غذايي از طريق ارتقاء سطح دسترسي فيزيكي، اقتصادي، فرهنگي، افزايش سواد تغذيه اي و رهايي از بيماري هاي مرتبط با تغذيه درچارچوب اهداف و سياست هاي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و با استفاده از تمهيداتي از قبيل مشاركت در تدوين سياست هاي نوين درعرصه غذا و تغذيه، فرهنگسازي تغذيه صحيح، تحقيق و پايش و اقدامات پيشگيرانه و درماني درحيطه بيماري هاي مرتبط با تغذيه می باشد.


هدف از تشکیل واحد بهبود تغذیه جامعه

 •  كاهش شيوع سوء تغذيه در گروه هاي آسيب پذير (كودكان، نوجوانان، زنان باردار و سالمندان)  و بيماران بستري
 •  كاهش شيوع اضافه وزن و چاقي در گروه هاي سنی مختلف
 • كاهش شيوع  كمبود ريزمغذي هاي شايع (يد، آهن، روي، ويتامين A و ويتامين D ) در گروه هاي مختلف سني
 • كاهش ميانگين دريافت روزانه چربي و روغن در خانوارها  
 •   ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه اي گروه هاي هدف
 • افزايش ميانگين دريافت روزانه ميوه ها، سبزي ها، شير و لبنيات در خانواده ها می باشد.


شرح وظايف واحد بهبود تغذيه استان

 • بررسي مستمر وضعيت امنيت غذايي در استان و روند تغييرات آن در دوره هاي مختلف زماني
 •  تهيه گزارشات مستمر و مقطعي از وضعيت امنيت غذايي در استان جهت ارائه به شوراي سلامت و امنيت غذايي استان و دفتر بهبود تغذيه جامعه
 •  تهيه و تدوين پيش نويس راهبردها، مقررات و دستورعمل هاي مرتبط با بهبود تغذيه استان جهت ارائه به شوراي سلامت و امنيت غذايي استان
 • تدوین پروتكل ها و استانداردهاي تغذيه گروه هاي آسيب پذير ، تغذيه در بيماري هاي واگير و غيرواگير
 • تدوين و پايش استانداردهاي تغذيه در مراكز جمعي 
 • تدوين پروتكل ها و دستور العمل هاي اجرايي ، پايش و ارزشيابي  برنامه هاي پيشگيري و كنترل كمبود ريز مغذي ها
 • طراحي و اجراي طرح هاي مداخله اي ، پژوهشي، آموزشي واطلاع رساني در خصوص بهبود تغذيه استان
 • پيگيري و نظارت برحسن اجراي تصميمات و مصوبات شوراي سلامت و امنيت غذايي استان و ارائه گزارشات مستمر از چگونگي اجراي مصوبات
 •   تهيه وتدوين برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت بهبود تغذيه استان در قالب اهداف و سياست هاي دفتر بهبود تغذيه جامعه معاونت بهداشت
 •   تعيين اولويت هاي پژوهشي تغذيه در قالب برنامه هاي كلي بهبود تغذيه استان و ارائه آن به معاونت پژوهشي استان و ساير ارگان هاي مرتبط
 •   ارزيابي برنامه هاي بهبود تغذيه استان و تهيه گزارش از پيشرفت برنامه ها و ارائه پيشنهادات اصلاحي به مدير مافوق و دفتر بهبود تغذيه جامعه به منظور بازنگري برنامه ها
 • جلب همكاري مديران مافوق به منظور تهيه و تدوين سياست ها، برنامه هاي ساليانه و 5 ساله امنيت غذايي استان
 •  جلب همكاري سازمان ها ، موسسات و نهادهاي مرتبط با بهبود تغذيه استان درخصوص تدوين و اجراي برنامه ها و طرح هاي استاني بهبود تغذيه جامعه
 • همكاري با دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي استان درخصوص طراحي و اجراي طرح هاي آموزشي و پژوهشي مرتبط با بهبود تغذيه استان
 •   ايجاد هماهنگي بين فعاليت ها و برنامه هاي كارشناسان و كاركنان شاغل در برنامه هاي بهبود تغذيه استان
 • نظارت برحسن اجراي برنامه ها و فعاليت هاي بهبود تغذيه استان
 •   انعكاس پيشنهادات و يافته هاي مطالعاتي كارشناسان بهبود تغذيه استان و شهرستان به مقامات مافوق و دفتر بهبود تغذيه جامعه
 • همكاري تخصصي با ساير كارشناسان امور بهبود تغذيه استان  در ساير بخش ها در اجراي برنامه ها و فعاليت هاي بهبود تغذيه استان
 • ظرفيت سازي كاركنان درون بخشي و فرابخشي در زمينه تغذيه با هماهنگي دفتر بهبود تغذيه جامعه
 • تهيه و ارائه پيشنهاد جهت ارتقاء دانش و مهارت هاي كارشناسان تغذيه تحت نظارت و پيگيري موضوع از مراجع ذيربط
 • برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي و بازآموزي در زمينه تغذيه جامعه براي كارشناسان تغذيه شهرستان، كاركنان بين بخشي و درون بخشي
 • تعيين اولويت هاي  برنامه هاي آموزشي  تغذيه ، اطلاع رساني و پايش برنامه هاي بهبود تغذيه استان
 •  انجام ساير امور مرتبط با برنامه ريزي و سياست گذاري و نظارت بر برنامه هاي بهبود تغذيه استان كه از سوي مقامات ما فوق ارجاع مي شود.