جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
منو اصلی
لینک های مفید
دستورالعمل ها و فرم های مورد نیاز
 

دستورالعمل و فرمهای مورد نیاز

دستورالعمل

نکات مهم برای ارسال پیشنهاد
پس از تکمیل فرم ثبت پیشنهاد،  پیشنهاد خود را از طریق پست الکترونیک به آدرس health-deputy@tums.ac.ir
ارسال و یا از طریق مراجعه حضوری فرم مربوطه را به مسئول دبیرخانه "نظام شناسایی مشکلات، پذیرش و بررسی پیشنهادات" (خانم فیروزآبادی ) تحویل نمایید ، کلیه پیشنهاد ها پس از احراز واجد شرایط عمومی بودن، به کمیته تخصصی مربوطه ارجاع و در صورت کسب امتیاز بیشتر یا مساوی 60، جهت ارزیابی و تصویب به کمیته عالی ارجاع می شوند .

شرط لازم برای پذيرش يک پيشنهاد، تکميل تمامی فيلدهای اطلاعاتی معين شده در فرم مربوطه است. در صورت ناقص بودن اطلاعات ارائه شده، موضوع ذکر شده صرفا به عنوان ايده تلقی می‌گردد .

 

 

نکات مهم برای ارسال مشکل موجود در نظام ارائه خدمت

همان طور که قبلا گفته شد؛ فلسفه وجودی "نظام شناسایی مشکلات، پذیرش و بررسی پیشنهادات" نه تنها مدیریت ایده های تحول آفرین و رسیدگی، اصلاح و پیگیری نظامند پیشنهادهای ارسالی می باشد، بلکه شناسایی مشکلات سیستم ارائه خدمت از دیگر ماموریت های این نظام است.

مشکلات ارسال شده، توسط کمیته عالی بر اساس سه معیار اولویت های سازمان،  میزان تاثیر  و دامنه شمول مشکل، ارزیابی و در صورت احراز امتیاز لازم (براساس  فصل دوم دستورالعمل)، در دستورکار کمیته عالی قرار خواهد گرفت.
پس از تکمیل فرم ثبت مشکل،  فرم مربوطه  را از طریق پست الکترونیک به آدرس health-deputy@tums.ac.ir ارسال و یا از طریق مراجعه حضوری آن  را به مسئول دبیرخانه "نظام شناسایی مشکلات، پذیرش و بررسی پیشنهادات" (خانم خباز) تحویل نمایید،

شرط لازم برای پذيرش مشکل شناسایی شده، تکميل تمامی فيلدهای اطلاعاتی معين شده در فرم مربوطه است.

 

 

 

نکات مهم برای ثبت اعتراض

پیشنهاد دهندگان می توانند فقط یک بار و حداکثر تا یک ماه از تاریخ رد پیشنهاد نسبت به تکمیل و ارسال فرم اعتراض اقدام نمایند.

چنانچه پیشنهاد توسط کمیته عالی رد شده باشد، مشمول اعتراض نخواهد شد و فقط امکان اعتراض برای پیشنهادهای رد شده توسط کارگروه های کارشناسی وجود دارد.

اعتراض ارسال شده ابتدا توسط کمیته عالی بررسی می شود و در صورتی که به تشخیص این کمیته، پیشنهاد نیاز به بازنگری داشته باشد، مجددا به کارگروه کارشناسی ارجاع خواهد شد.