• 99/10/28

آرشیو اخبار

 پایش،نظارت و ارزشیابی، گام چهارم برنامه بسیج ملی مبارزه با کرونا «طرح شهید حاج قاسم سلیمانی» از مراکز و شبکه‌های تحت پوشش معاونت بهداشت

پایش،نظارت و ارزشیابی، گام چهارم برنامه بسیج ملی مبارزه با کرونا «طرح شهید حاج قاسم سلیمانی» از مراکز و شبکه‌های تحت پوشش معاونت بهداشت

معاون فنی، مدیران و کارشناسان فنی حوزه ستادی معاونت بهداشت از ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری، مراکز و پایگاه‌های سلامت تحت پوشش از نحوه اجرای «طرح شهید حاج قاسم سلیمانی» بازدید کردند.

نظارت، پایش و ارزشیابی، گام چهارم برنامه بسیج ملی مبارزه با کرونا «طرح شهید حاج قاسم سلیمانی» از مراکز و شبکه‌های تحت پوشش معاونت بهداشت

نظارت، پایش و ارزشیابی، گام چهارم برنامه بسیج ملی مبارزه با کرونا «طرح شهید حاج قاسم سلیمانی» از مراکز و شبکه‌های تحت پوشش معاونت بهداشت

معاون فنی، معاون اجرایی، مدیر گسترش شبکه، مدیران و کارشناسان فنی حوزه ستادی معاونت بهداشت از ستاد مرکز بهداشت جنوب، مراکز و پایگاه‌های سلامت تحت پوشش از نحوه اجرای «طرح شهید حاج قاسم سلیمانی» بازدید کردند.