• 99/05/26

بازدید کارشناس مسئول برنامه کاهش آسیب دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت از مرکز گذری بهروزان

بازدید کارشناس مسئول برنامه کاهش آسیب دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت از مرکز گذری بهروزان

کارشناس مسئول برنامه کاهش آسیب دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و همکاران، از برنامه‌های اجرایی مرتبط دانشگاه علوم پزشکی تهران در مرکز گذری بهروزان واقع در میدان راه‌آهن بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، در راستای طرح مشترک کشوری راستی آزمایی و روایی سنجی به‌منظور تحلیل وضعیت خدمات کاهش آسیب و برنامه کنترل ایدز در 14 آبان 1398 کارشناس مسئول برنامه کاهش آسیب دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و همکاران، از برنامه‌های اجرایی مرتبط دانشگاه علوم پزشکی تهران در مرکز گذری بهروزان واقع در میدان راه‌آهن بازدید کردند.

شایان‌ذکر است در مرکز گذری موردنظر، خدمات کاهش آسیب ازجمله توزیع متادون، توزیع سرنگ و سوزن استریل، انجام رپید آزمودن HIV و ارجاع به مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری، برنامه سلامت جنسی و غربالگری سل و واکسیناسیون هپاتیت B انجام می‌شود و از سال ۹۷ تحت عنوان نظام ثبت و گزارش دهی در نرم‌افزارهای مربوطه ثبت و گزارش دهی انجام‌شده است.

در این بازدید کارشناس مسئول وزارتی ضمن بازدید؛ روال و روند انجام فعالیت‌ها و خدمات را مطلوب ارزیابی کرد.

در این بازدید دکتر علی‌رضا شکیب مدیر گروه سلامت روان اجتماع و اعتیاد و معصومه السادات موسوی کارشناس مسئول برنامه‌های اعتیاد معاونت بهداشت و مرتضوی مسئول واحد سلامت روان مرکز بهداشت جنوب تهران شرکت کردند.


خبرنگار: اسماعیل استاجی

کلمات کلیدی