• 07 آذر 1402

آزمایشگاه آب

 

    در حال حاضر این آزمایشگاه دارای بخش شیمیایی-فیزیکی و میکروبی می باشد که به صورت میانگین 250 نمونه ماهانه به منظور پایش نمونه های شیمیایی آب که شامل آنیون ها، کاتیون ها، کدورت، جامدات محلول و ... و نیز نمونه های میکروبی آب مورد بررسی قرار می گیرد.

به طور کلی شرح وظایف آزمایشگاه آب به قرار زیر می باشد:

1. دریافت نمونه های فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب (روتین - اضطراری) از سوی مراکز بهداشت و شبکه های بهداشت و درمان تابعه و نمونه های خصوصی

2. تهیه محلول های استاندارد  جهت آزمایشات

3. آنالیز فاکتورهای فیزیکی، شیمیایی آب شامل: هدایت الکتریکی، pH ، جامدات محلول، کدورت، نیترات، نیتریت، فلوئور، و .....

4. آنالیز نمونه های میکروبی آب شامل شمارش کلی میکروارگانیسم ها، جستجو و شمارش کلیفرم گرماپای و شمارش کل کلیفرم ها

 5. آموزش کارشناسان آزمایشگاه های باکتریولوژیکی مراکز بهداشت و شبکه های بهداشت و درمان تابعه

6.   تجزیه و تحلیل آمار ماهانه، شش ماهه و سالیانه آب و ارسال آمارها به کارشناس آب و فاضلاب واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت

 7  .نیازسنجی مواد و لوازم آزمایشگاهی مورد نیاز و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی و اعلام آن به واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت

 

    اجرای تمامی آزمایش های شیمیایی و میکروبی آب که در لیست زیر ذکر گردیده است در آزمایشگاه قابل انجام است.

 

 

 

راهنمای نمونه برداری

1-     جمع‌آوری نمونه در ظرف مناسب و طبق استانداردهای 7002 یا 2347 صورت گیرد. آزمایشگاه مسئولیتی را در قبال نمونه‌هایی که به روش نامناسب جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شده‌اند نمی پذیرد. لطفا قبل از ارسال نمونه، هماهنگی های لازم با آزمایشگاه به عمل آید.

2-    جمع‌آوری نمونه در ظرف مناسب و طبق استانداردهای 7002 یا 2347 صورت گیرد. آزمایشگاه مسئولیتی را در قبال نمونه‌هایی که به روش نامناسب جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شده‌اند نمی پذیرد. آنالیز با دستگاه کروماتوگرافی یونی انجام می‌شود. نمونه باید کاملا شفاف و فیلتر شده باشند. در صورت آلودگی نمونه و نیاز به آماده سازی، هزینه‌ی آماده سازی نیز به قیمت آنالیز افزوده می شود. لطفا قبل از ارسال نمونه، هماهنگی های لازم با آزمایشگاه به عمل آید.

 3-   جمع آوری نمونه به منظور آنالیز BTEX ها در ظرف مناسب و طبق استانداردهای 1-9007 یا 2-9007 صورت گیرد. آزمایشگاه مسئولیتی را در قبال نمونه هایی که به روش نامناسب جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شده اند نمی پذیرد. لطفا قبل از ارسال نمونه، هماهنگی های لازم با آزمایشگاه به عمل آید

4-     جمع آوری نمونه به منظور آنالیز تری‌هالومتان ها در ظرف مناسب و طبق استانداردهای 16469 صورت گیرد. آزمایشگاه مسئولیتی را در قبال نمونه هایی که به روش نامناسب جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شده اند نمی پذیرد. حد اقل  100 میلی لیتر نمونه مورد نیاز است. لطفا قبل از ارسال نمونه، هماهنگی های لازم با آزمایشگاه به عمل آید.