• 00/02/28

آزمایشگاه بهداشت محیط و حرفه ای

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

فعالیت های محوله

 

شماره تماس

 

محمد رضا افشین رخ

 

کارشناس آزمایشگاه

 

کارشناس مسئول آزمایشگاه بهداشت محیط و حرفه ای

 

86052403

 

 

 

فرناز حاجی نوری

 

کارشناس شیمی

 

کارشناس آزمایشگاه

 

86052403 

 

 

مرضیه معدن کن

 

کارشاس ارشد صنایع غذایی

 

کارشناس آزمایشگاه