• 09 آذر 1402

تمرین‌هایی برای شکوفایی استعداد در کودکان هشت ‌تا دوازده ماه

 

4 تا 8 ماهگی

 

8 تا 12 ماهگی

 

12 تا 16 ماهگی

 

16 تا 20 ماهگی

 

20 تا 24 ماهگی

 

ASQ & ASQ SE activity final

 

دستورالعمل اجرایی ASQ-3 و ASQ SE-9 5 400.pdf

 

تمرین‎هایی برای شکوفایی استعداد در کودکان هشت تا دوازده‎ماه

 

قسمت اول

 

 

قسمت دوم

 

 

قسمت سوم

 

 

 

قسمت چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

قسمت پنجم