• 00/01/28

مدیریت خطر و بلایا

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

فعالیت های محوله

 

شماره تماس 

 

پروین جانانی

 

کارشناس حوادث و بلایا

 

کارشناس مدیریت حوادث و بلایا

 

63453328