• 00/02/28

معرفی اعضای کمیته ثبت سرطان

شرح وظایف برنامه ملی ثبت سرطان ایران:

  1. تدوین استانداردها، راهنماها و دستورالعمل اجرایی برنامه ملی ثبت سرطان در ایران
  2. کمک به ارتقاء برنامه های ثبت سرطان و یا توسعه و تقویت برنامه های موجود ثبت سرطان در هر یک از استان ها با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های موجود در دانشگاه های علوم پزشکی، به طوری که هر یک از استان های کشور از یک برنامه ثبت سرطان مستقل و معتبر )در سطح ملی و بین المللی( برخوردار گردند.
  3. ارزیابی و نظارت مستمر بر فعالیت ها و عملکرد برنامه های ثبت سرطان استانی با هدف تضمین رعایت استانداردها، راهنماها و دستورالعمل های برنامه ملی ثبت سرطان در تمامی استان ها
  4. دریافت اطلاعات و آمار سالانه از واحدهای ثبت سرطانی استانی، ویرایش و ادغام اطلاعات دریافت شده و تولید بانک اطلاعات و آمار سرطان در کشور
  5. تهیه و انتشار گزارش های دورهای از آمار و اطلاعات سرطان در سطح کشور
  6. طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز در راستای توسعه و تقویت برنامه ملی ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت
  7. اعلام مناطق حائز اولویت به سیاستگزاران ملی برای اجرای طرح های مداخله ای با در نظر داشتن اهداف ارتقاء کارآمدی و کیفیت خدمات و بررسی هزینه اثربخشی
  8. جلب مشارکت بخش خصوصی در جمع آوری اطلاعات از طریق تعامل با نظام ارایه خدمات سلامت بخش خصوصی، سازمان نظام پزشکی، سازمانهای مردم نهاد مورد تأیید به منظور ارایه خدمات مرتبط با سرطان در کشور و تعامل با کمیته های دانشگاهی برای جلب مشارکت بخش خصوصی در استانها
  9. ارایه اطلاعات مبتنی بر موضوع و همکاری با سایر معاونت ها برای تعامل مشترک با سازمان های بیمه کننده به منظور افزایش پوشش بیمه

ایمیل : canreg@tums.ac.ir

 

اعضای واحد:

 

نام و نام

خانوادگی

برنامه مورد تصدی

تلفن داخلی

 آزیتا  کریمی

مدیر گروه بیماری های غیر واگیر

 63453353

    صبا     الوند

مسئول کمیته ثبت سرطان (نماینده معاونت بهداشت(

63453633

   کاظم     زنده دل

نماینده محترم معاونت درمان

-

آذین

نحوی جو

      نماینده محترم معاونت        تحقیقات و فناوری

-

مریم ملایی پور

کارشناس مسئول معاونت بهداشت

63453614

پروین بختیاری

کارشناس ثبت داده‌ها

-

محبوبه تنهاجو

کارشناس مسئول معاونت درمان

-

 

 

-

 

    

-

 

لیست همکاران برنامه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت

 

آزمایشگاه الزهرا

دکتر میرناطقی

آزمایشگاه ایران

دکتر سعید نژاد

آزمایشگاه آریان

دکتر جواهریان

آزمایشگاه برهان/ رصد

دکتر شریفی

آزمایشگاه بینا

دکتر طاهری

آزمایشگاه پیشرفته

دکتر خانی کی

آزمایشگاه دکتر امامی اهری

دکتر امامی اهری

آزمایشگاه دی

دکتر طاهری

آزمایشگاه سفیر

دکتر خاتمی

آزمایشگاه شفق

دکتر مهرناز علایی

آزمایشگاه فروردین

خانم نوری

آزمایشگاه قصر

دکتر قهرمانی

آزمایشگاه کیمیا

دکترامامی

آزمایشگاه ماهان

دکتربیان

آزمایشگاه مهبان

دکترغروی

آزمایشگاه نعمت آباد

دکترصنایمی

بیمارستان امام خمینی

دکتر وحید سلیمانی

بیمارستان امیر اعلم

خانم پریسا کیانی

بیمارستان امیر المومنین

خانم خالصی

بیمارستان آرش

دکتر اکرم سیف الهی

بیمارستان آیت الله کاشانی

خانم لیلا باغبان

بیمارستان بابک

خانم شهربانو ابراهیمی

بیمارستان بهارلو

سمیه مهدی نیا

بیمارستان بهرامی

دکتر فاطمه محجوب

بیمارستان پارسا

دکتر نازنین منصور زاده

بیمارستان رازی

آقای امیری

بیمارستان سینا

خانم رضوان عظیمی

بیمارستان شریعتی

خانم حمیدی

بیمارستان شهریار

خانم فاطمه کاظمی

بیمارستان ضیائیان

خانم محمدلو

بیمارستان قلب و عروق تهران

دکتر نرگس شهبازی

بیمارستان فارابی

خانم نظام ابادی

بیمارستان مدائن

خانم ناهید اتابکی

بیمارستان مرکز طبی کودکان

خانم مهناز جدیدکار

بیمارستان مفرح

خانم مهری ترک

بیمارستان نجمیه

خانم فضلعلی

بیمارستان یاس

خانم نجف زاده

پژوهشکده سرطان

خانم نوری

بیمارستان امام رضا

اسلامشهر

دکتر سعید زبانی