• 99/12/10

معرفی اعضای کمیته ثبت سرطان

شرح وظایف برنامه ملی ثبت سرطان ایران:

  1. تدوین استانداردها، راهنماها و دستورالعمل اجرایی برنامه ملی ثبت سرطان در ایران
  2. کمک به ارتقاء برنامه های ثبت سرطان و یا توسعه و تقویت برنامه های موجود ثبت سرطان در هر یک از استان ها با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های موجود در دانشگاه های علوم پزشکی، به طوری که هر یک از استان های کشور از یک برنامه ثبت سرطان مستقل و معتبر )در سطح ملی و بین المللی( برخوردار گردند.
  3. ارزیابی و نظارت مستمر بر فعالیت ها و عملکرد برنامه های ثبت سرطان استانی با هدف تضمین رعایت استانداردها، راهنماها و دستورالعمل های برنامه ملی ثبت سرطان در تمامی استان ها
  4. دریافت اطلاعات و آمار سالانه از واحدهای ثبت سرطانی استانی، ویرایش و ادغام اطلاعات دریافت شده و تولید بانک اطلاعات و آمار سرطان در کشور
  5. تهیه و انتشار گزارش های دورهای از آمار و اطلاعات سرطان در سطح کشور
  6. طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز در راستای توسعه و تقویت برنامه ملی ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت
  7. اعلام مناطق حائز اولویت به سیاستگزاران ملی برای اجرای طرح های مداخله ای با در نظر داشتن اهداف ارتقاء کارآمدی و کیفیت خدمات و بررسی هزینه اثربخشی
  8. جلب مشارکت بخش خصوصی در جمع آوری اطلاعات از طریق تعامل با نظام ارایه خدمات سلامت بخش خصوصی، سازمان نظام پزشکی، سازمانهای مردم نهاد مورد تأیید به منظور ارایه خدمات مرتبط با سرطان در کشور و تعامل با کمیته های دانشگاهی برای جلب مشارکت بخش خصوصی در استانها
  9. ارایه اطلاعات مبتنی بر موضوع و همکاری با سایر معاونت ها برای تعامل مشترک با سازمان های بیمه کننده به منظور افزایش پوشش بیمه

ایمیل : canreg@tums.ac.ir

 

اعضای واحد:

 

نام و نام

خانوادگی

برنامه مورد تصدی

تلفن داخلی

 آزیتا  کریمی

مدیر گروه بیماری های غیر واگیر

 63453353

    صبا     الوند

مسئول کمیته ثبت سرطان (نماینده معاونت بهداشت(

63453633

   کاظم     زنده دل

نماینده محترم معاونت درمان

-

آذین

نحوی جو

      نماینده محترم معاونت        تحقیقات و فناوری

-

مریم ملایی پور

کارشناس مسئول معاونت بهداشت

63453614

پروین بختیاری

کارشناس ثبت داده‌ها

-

محبوبه تنهاجو

کارشناس مسئول معاونت درمان

-

 

 

-

 

    

-