• 07 آذر 1402

معرفی گروه بیماری های واگیر

شرح وظایف واحد تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماریها

 1. تدوین برنامه عملیاتی سالانه بیماریهای واگیر
 2. نظارت بر زنجیره سرما و توزیع واکسن به تمامی مراکز تحت پوشش دانشگاه
 3. بیماریابی و کشف بیماران مسلول و درمان بیماران به صورت رایگان
 4. آمادگی کافی جهت کنترل طغیان بیماریها در منطقه تحت پوشش
 5. انجام واکسیناسیون در گروه های خاص (مننژیت، کزاز وهپاتیت B درکارکنان بهداشتی وافراد درمعرض خطر)
 6. بیماریابی ،اجرای موازین پیشگیری وپیگیری ودرمان بیماری هایی که باید تحت مراقبت باشند
 7. برگزاری سمینارها وجلسات آموزشی در مورد تازه های بیماری جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم
 8. بیماریابی و کشف بیماران مبتلا به ایدز و درمان بیماران به صورت رایگان و انجام مشاوره در زمینه بیماریهای رفتاری
 9. تشکیل کمیته ها و جلسات برون بخشی و بین بخشی
 10. پیگیری موارد مثبت بیماریها
 11. آموزش بیماریها به گروه های هدف ( درون بخش و برون بخش )
 12. نظارت مستقیم ، ارزیابی و پیگیری نحوه اجرای برنامه های واگیر و غیرواگیر در کلیه واحدهای تحت پوشش
 13. آگاهی و بهره گیری از اطلاعات و آمارهای حیاتی و بهداشتی منطقه و بهره گیری از آنها در تحلیل موفقیت برنامه های مربوطه برای وضع موجود
 14. اجرای برنامه آموزشی – پژوهشی و اجرایی برنامه ی بیماریهای واگیر و غیرواگیر در سطح شبکه های و واحد های تحت پوشش
 15. تهیه جزوه و پمفلت های آموزشی جهت گروههای هدف و درمعرض خطر

اعضاي واحد:

نام و نام خانوادگی

برنامه مورد تصدي

تلفن داخلی

 علی 

نیک فرجام 

مدیر گروه بیماری های واگیر

63453336

 حسن

عجم

کارشناس بیماری های منتقله از آب و غذا

63453748

 منصور شمامی 

کارشناس مسئول بیماری های واگیر

63453765

 متین

بازرگان

      کارشناس بیماری ایدز             و بیماری های آمیزشی

63453787

ربابه

انصاری

کارشناس بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان

63453465

فاطمه

رضی آبادی

کارشناس بیماری های قابل پیشگیری با واکسن رنجیره سرما و هپاتیت

63453690

زهرا

حسن پور

کارشناس برنامه مراقبت مرزی و بیماری های حاد تنفسی انفلوآنزا و کرونا

63453784

لصیفه مفاخری

کارشناس بیماری سل و جذام 63453782

هاجر  علیمحمدی

 کارشناس مبارزه با بیماری ها و برنامه گزارش گیری بیماری های واگیر 63453347

معرفی گروه بیماری های واگیر