• 00/02/28

معرفی گروه سلامت خانواده وجمعيت

مقدمه و معرفي واحد :

خانواده يكي از اساسي ترين اركان جامعه محسوب شده و به عنوان يك نهاد، از افراد مختلفي تشكيل گرديده است، خانواده داراي امتيازاتي است كه آن را از ديگر نهادها با تشكيلات مشابه مجزا مي سازد، يكي از اين امتيازات وجود همگوني نسبي در اعضاي آن است. اين امتياز در خانواده باعث مي شود كه اثربخشي فعاليت ها در آن با توجه به ارتباطات ذاتي كه در بين اعضاي خانواده برقرار است بيشتر و بهتر شود. بنابراين كارآيي برنامه هاي سلامت كه محور توسعه اجتماعي است در محيط خانواده افزايش يافته و موجبات اعتلاي جامعه را فراهم مي آورد. از همين رو يكي از رويكردهاي اصلي نظام سلامت برنامه ريزي مبتني بر خانواده مي باشد.

گروه تخصصي سلامت جمعيت، خانواده و مدارس طي دو دهه گذشته مهمترين مداخلات را براي ارتقاي سلامت مادران و كودكان راهبري نموده و هم اكنون با وظائفي گسترده تر، جمعيت عام و ساختار خانواده را هدف قرار داده و ارتقاي سلامت گروه هاي سني جامعه را در قالب بسته هاي خدمات سلامت مديريت مي نمايد، بطوريكه با طراحي، سياستگزاري ، برنامه ريزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي اولويت دار براي گروه هاي مختلف خاصه گروه هاي آسيب پذير جامعه، مادران، نوزادان، كودكان، ميانسالان و سالمندان استان اين مهم را به انجام ميرساند .

در اين زمينه طي سال هاي گذشته، گروه سلامت جمعيت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت به عنوان متولي امر سلامت جمعيت و خانواده با تعيين اولويت هاي سلامت و توجه به حقوق اساسي كليه آحاد مردم، از طريق سياستگزاري و برنامه ريزي با همكاري ساير گروه ها در حوزه سلامت و شبكه هاي بهداشت و درمان شهرستان های تحت پوشش دانشگاه، سعي در ساماندهي و تامين سلامت خانواده ها را دارد.

رسالت :

حفظ وارتقاي سلامت خانواده مبتني بر گروه هاي مختلف سني و گروه هاي هدف ويژه در كشور

معرفي برنامه هاي واحد:

1- سلامت كودكان:  اين برنامه ها با هدف تامين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت كودكان، كاهش بار بيماريهاي اولويت دار و مرگ و مير آنان در 6 بخش اصلي ارائه مي گردند: 

 1- مراقبت هاي ادغام يافته كودك سالم    2- مراقبت هاي ادغام يافته كودك بيمار   3- نظام مراقبت   مرگ كودكان 59-1 ماهه   4- ترويج تغذيه با شيرمادر   5- سلامت نوزادان   6- تكامل دوران ابتداي كودكي(ECD )

2- برنامه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس:  اين برنامه با هدف تامين، حفظ و ارتقاي سلامت نوجوانان در قالب 3 برنامه ارائه مي گردند:   1 - سلامت نوجوانان  2- سلامت جوانان      3- مدارس مروج سلامت

3- سلامت مادران: اين برنامه شامل ارائه خدمات مربوط به مراقبت هاي پيش از بارداري، دوران بارداري و پس از زايمان، شناسايي و پيگيري مادران پرخطر بمنظور ارتقاء سلامت مادر و نوزاد و پيشگيري از مرگ هاي قابل اجتناب آنها مي باشد.

4- برنامه باروري سالم: اين برنامه شامل آموزش به خانواده ها و زوجين در آستانه ازدواج با هدف فرزندآوري سالم از طريق مشاوره هاي بهداشتي، مشاوره ازدواج، پيگيري و ارائه خدمات پيشگيري از بارداري به گروه پرخطر، شناسايي و ارجاع زوجين نابارور و كاهش سقط القايي مي باشد.

5- برنامه سلامت ميانسالان:  اين برنامه با هدف ارتقاء سلامت زنان و مردان ميانسال از طريق اجراي برنامه خدمات نوين سلامت ميانسالان و برنامه كاهش مرگ 70-30 سال ارائه مي گردد

6-برنامه سلامت سالمندان: اين برنامه در قالب 2 برنامه ارائه مي گردد: 1- برنامه مراقبت هاي ادغام يافته سلامت سالمندان  2-  بهبود شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي مي باشد.

اهداف برنامه عملياتي واحد :

1.      كاهش ميزان مرگ كودكان زير 5 سال كمتر از 12 در هزار مواليد زنده

2.      كاهش مرگ نوزادان به كمتر از 7 در هزار تولد زنده

3.      رشد و تكامل همه جانبه كودكان  ( ECD)

4.      بهبود مراقبت تكاملي در بخش هاي مراقبت نوزادان

5.      ارتقاء فعاليت فيزيكي در نوجوانان و دانش آموزان به ميزان حداقل 5% تا پايان برنامه ششم

6.      كاهش عوامل مخاطره آميز سلامت در نوجوانان به ميزان 5% نسبت به سال پايه

7.      افزايش پوشش مراقبت‌هاي نوجوانان (18-5 سال) به ميزان 10% سال پايه تا پايان برنامه

8.      افزايش پوشش مراقبت‌هاي نوجوانان غير دانش آموز (18-5 سال) به ميزان 10% سال پايه تا پايان برنامه

9.      افزايش مدارس مروج سلامت 5 ستاره به ميزان 10 درصد

10. افزايش مدارس مروج سلامت ستاره دار به ميزان 10 درصد

11. ارتقاي آگاهي جوانان 18 تا 29 سال در خصوص رفتارهاي سالم و پيشگيري از رفتارهاي پرخطر در جوانان به ميزان 10% نسبت به سال پايه

12. افزايش پوشش مراقبت‌هاي جوانان (29- 18  سال) به ميزان 10% سال پايه تا پايان برنامه

13. ارتقاء پوشش آموزش جوانان 18 تا 29 سال درراستاي ابعاد ازدواج سالم

14. بهره‌مندي 75 درصد جمعيت تحت پوشش از مراقبت‌هاي اوليه سلامت

15. كاهش نسبت مرگ مادران به كمتر از 15 در صدهزار تولد زنده

16. افزايش درصد زايمان طبيعي

17. افزايش جمعيت تحت پوشش برنامه بلوغ و سلامت باروري نوجوانان گروه هدف به ميزان 70% تا پايان برنامه

18. افزايش بارداري هاي برنامه ريزي شده

19. افزايش رضايتمندي از زندگي زناشويي در چارچوب سلامت باروري و جنسي به ميزان 10 درصد سال پايه تا پايان برنامه

20. كاهش شيوع ناباروري هاي اكتسابي به ميزان 5 درصد در مقايسه با سال اول برنامه

21. كاهش عوارض ناشي از بارداري، سقط و زايمان به ميزان 5 درصد تا پايان برنامه

22. كاهش ميزان مرگ 30 تا 70 سال به مقدار 10 % تا پايان برنامه ششم

23. افزايش پوشش خدمات نوين سلامت ميانسالان به ميزان 70 درصد جمعيت تحت پوشش

24. كاهش درصد بيماريهاي شايع واگير و غير واگير در سالمندان به ميزان 5% سال پايه

 

معرفی کارکنان گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

 

 

 

نام

 

نام خانوادگی

 

متصدی

 

شماره تماس داخلی 

 

نرجس

 

توکلی کیا

 

مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

 

63453786

 

شهره

 

غدیری

 

کارشناس سلامت سالمندان

 

63453126

 

رقیه

 

کمرلویی

 

کارشناس ترویج تغذیه با شیر مادر- کارشناس مراقبت مرگ کودکان 59 -1   ماه

 

63453120

 

اعظم السادت

 

نیاکان

 

کارشناس سلامت مادران 

 

63453116

 

پروانه

 

حاجی مرادی

 

کارشناس سلامت میانسالان

 

63453114 

 

محبوبه

 

محمد حسینی

 

کارشناس سلامت نوزادان

 

63453127 

 

فاطمه

 

شریفی ارومی

 

کارشناس سلامت کودکان

 

63453121 

 

لیلی

 

سید مرادپور

 

کارشناس سلامت باروری و جمعیت

 

63453125

 

زینب

 

محقق

 

کارشناس سلامت مادران

 

63453117 

معرفی گروه سلامت خانواده وجمعيت