• 07 آذر 1402

نحوه دسترسی و استفاده از داده های ثبت سرطان دانشگاه تهران

نحوه دسترسی و استفاده از داده های ثبت سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران:
طبق تبصره 2از ماده 12 تفاهم نامه برنامه ملی ثبت سرطان، هر یک از دانشگاههای علوم پزشکی کشور می توانند بطور مستقل در مورد نحوه دسترسی و استفاده از داده های برنامه ثبت سرطان خود برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند . بند -1 طراحی پروپوزال: اولین مرحله برای دسترسی و استفاده از داده های ثبت سرطان، تدوین پروپوزال است. در این پروپوزال باید اهمیت موضوع و هدف از درخواست، مشخصات تیم پژوهشی، نوع داده های مورد نیاز و نحوه استفاده از این داده ها توضیح داده شود . تبصره -1 توصیه می شود طرح دهندگان قبل از تدوین پروپوزال، هماهنگی های اولیه را با "دبیرخانه ثبت سرطان دانشگاه " از طریق ایمیل و یا تلفن کمیته که در بخش معرفب کمیته سایت در دسترس است.
درخصوص موجود بودن داده های مورد نیاز، تکراری نبودن عنوان و .... انجام دهند . بند -2 تصویب پروپوزال: پروپوزال مذکور باید بعنوان طرح تحقیقاتی یا پایان نامه از نظر علمی و اخلاقی در یکی از شورای های پژوهشی (مرکز تحقیقات، دانشکده، ...) و همچنین یکی از کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاه بررسی و تصویب شود. در هر دانشگاه، فرایند تصویب پروپوزال مطابق با آیین نامه های داخلی آن دانشگاه انجام می شود . بند - 3معرفی مجری به دبیرخانه ثبت سرطان دانشگاه توسط معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه: پس از تصویب پروپوزال، معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه مجریان طرح را با نامه رسمی به همراه مستندات (پروپوزال،...) به دبیرخانه برنامه ثبت سرطان دانشگاه معرفی می کند . بند -4 ارائه داده ها به مجریان: دبیرخانه ثبت سرطان دانشگاه داده های مورد نیاز را مطابق با پروپوزال مصوب با رعایت اصول محرمانگی در اختیار مجریان قرار می دهد . بند -5 نظارت بر حسن انجام کار: مسوولیت نظارت بر حسن انجام کار (از لحاظ علمی و اخلاقی) در مراحل مختلف اجرای پروپوزال و همچنین در مرحله انتشار نتایج به عهده معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه بوده و در صورت بروز هرگونه سورفتار پژوهشی، باید مطابق با آیین نامه ها و دستورالعمل های دانشگاهی و کشوری برخورد مناسب با مجریان طرح صورت گیرد.
توضیحات: در صورت درخواست دسترسی به داده های استانی یا کشوی لازم است مراحل ذکر شده به ترتیب با کمیته ثبت سرطان استانی و کمیته ثبت سرطان کشوری در وزارت بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکی انجام گیرد.