• 07 آذر 1402

گروه بهداشت حرفه ای

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

فعالیت های محوله

 

شماره تماس  

 

حسن کریمی

 

 

رئیس گروه بهداشت حرفه ای

 

کارشناس بهداشت حرفه ای 

 

 

مظاهر احمدی

 

کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

 

کارشناس نظارت بر پسماند، مراکز بهداشتی و بهداشت حرفه ای زندان ها

 

63453726

 

 

سمیه پری آذر

 

کارشناس بهداشت حرفه ای

 

کارشناس ارگونومی، نظارت بر شرکت های بهداشت حرفه ای و مراکز خدمات سلامت شغلی

 

63453319

 

 

طاهره فرخ آشتیانی

 

کارشناس بهداشت حرفه ای

 

کارشناس امور پرتو ها و نظارت بر بهداشت حرفه ای بیمارستان ها

 

 

63453320