• 00/02/28

گروه بهداشت حرفه ای

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

فعالیت های محوله

 

شماره تماس  

 

حمید رضا فخاریان

 

کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

 

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

 

63453443

 

 

مظاهر احمدی

 

کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

 

کارشناس نظارت بر پسماند، مراکز بهداشتی و بهداشت حرفه ای زندان ها

 

63453726

 

 

سمیه پری آذر

 

کارشناس بهداشت حرفه ای

 

کارشناس ارگونومی، نظارت بر شرکت های بهداشت حرفه ای و مراکز خدمات سلامت شغلی

 

63453319

 

 

طاهره فرخ آشتیانی

 

کارشناس بهداشت حرفه ای

 

کارشناس امور پرتو ها و نظارت بر بهداشت حرفه ای بیمارستان ها

 

 

63453320