• 07 آذر 1402

گروه بهداشت محیط


شرح وظایف گروه سلامت محیط و کار


الف )‌‌برنامه ریزی

تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح ستاد معاونت بهداشت دانشگاه
تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح مراکز بهداشت و شبکه ها
تدوین طرحهای مداخله ای
تدوین برنامه فعالیت های ایام خاص مانند سلامت نوروزی، دهه محرم، ماه مبارک رمضان ، مراسم ارتحال امام خمینی(ره)، مراسم پیاده روی اربعین و دهه غبار روبی مساجد
تدوین برنامه اقدامات پیشگیرانه از بروز بیماریهای منتقله از آب و غذا با اولویت التور و طغیانها
تدوین برنامه مراسم گرامیداشت روز بهداشت محیط (چهارم مهرماه سال )
تدوین برنامه هفته بدون دخانیات (چهارم مهرماه سال )

ب ) نظارت و پایش

پایش فعالیت های شبکه های بهداشت و درمان ومراکز بهداشت
پایش فعالیت های مراکز خدمات جامع سلامت
پایش فعالیت های خانه های بهداشت
نظارت بر عملکرد سامانه های آبرسانی شهری وروستائی
نظارت برعملکرد تأسیسات فاضلاب
نظارت بر نحوه مصرف سموم و مواد گندزدا
نظارت بر عملکرد موسسات سمپاشی و ضدعفونی اماکن عمومی
نظارت بر عملکرد آموزشگاههای بهداشت اصناف
نظارت بر عملکرد موسسات پرتو پزشکی
نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات سلامت


ج ) هماهنگی

1-   هماهنگی درون بخش
هماهنگی با واحد آموزش بهداشت در زمینه برنامه های آموزشی وتهیه پوستر ، پمفلت و تراکت
هماهنگی با گروه های تخصصی پیشگیری ومبارزه با بیماریها (واگیر و غیرواگیر) درخصوص پیشگیری ومهار بیماریهای روده ای و اپیدمی ها
هماهنگی با گروه تخصصی تغذیه وتنظیم خانواده درخصوص برنامه های کنترل نمکهای ید دار و غنی سازی آرد
هماهنگی با واحد بهداشت مدارس درخصوص بررسی وضعیت بهداشتی مدارس و موسسات آموزشی و توزیع شیر درمدارس
هماهنگی با معاونت غذا و دارو در خصوص کنترل مواد غذائی ، آرایشی و بهداشتی
هماهنگی با آزمایشگاه کنترل مواد غذائی درخصوص پذیرش نمونه های ارسالی و اعلام پاسخ
هماهنگی با آزمایشگاه آب و فاضلاب درخصوص پذیرش نمونه های ارسالی و اعلام نتیجه
هماهنگی با معاونت درمان جهت صدور صلاحیت موسسات پزشکی و بیمارستانها
هماهنگی با واحد مدیریت بلایا و بحران
2-  هماهنگی برون بخش
هماهنگی با مرکز سلامت محیط وکار
هماهنگی با مراجع قضائی درخصوص رسیدگی به پرونده تخلفات بهداشتی و جرائم مرتبط با بهداشت مواد غذائی
هماهنگی با اداره اماکن نیروی انتظامی درخصوص تعطیل واحدهای متخلف وجلب متهمین
هماهنگی با شرکت آب و فاضلاب
هماهنگی با سازمان صنعت و معدن و تجارت و اتاق اصناف وعضویت درکمیسیون نظارت
هماهنگی با شهرداریها و سازمانهای مرتبط
هماهنگی با مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوطه
هماهنگی با اداره کل نظارت بر مواد غذائی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
هماهنگی با بهزیستی درخصوص تأسیس مهدهای کودک و مراکز نگهداری افراد سالمند وناتوان جسمی
هماهنگی با زندانها به منظور بررسی وضعیت بهداشتی زندانها
هماهنگی با تربیت بدنی در خصوص وضعیت بهداشتی استخرهای شناو مراکز تفریحی ورزشی
هماهنگی با استانداری، فرمانداریها وبخشداریها
هماهنگی با مراکز نظامی و انتظامی جهت بازدید از آنها
هماهنگی برای برگزاری گشتهای مشترک با ادارات مختلف
هماهنگی با اداره جهاد کشاورزی و زیر مجموعه ای آن برای بازدید  از واحدها

چ ) اقدامات اجرائی

اجرای طرح سلامت نوروزی
اجرای طرح تشدید کنترل مراکز تهیه وتوزیع مواد غذائی واماکن عمومی
اجرای طرح سالمسازی  بوفه های مدارس
اجرای دستور العملهای واصله از مرکز سلامت محیط و کار
اجرای طرح اتلاف سگهای ولگرد
اجرای طرح ادغام بهداشت مواد غذائی در سیستم شبکه
اجرای طرح حذف جوش شیرین ازنان تولیدی نانوائی ها
اجرای حکم تعطیل واحدهای متخلف
توقیف مواد غذائی فاسد وغیرمجاز
ارجاع پرونده واحد های صنفی متخلف به مراجع قضائی وتعزیرات حکومتی
رسیدگی به شکایات مردمی درزمینه بهداشت محیط، مواد غذائی ، فاضلاب ، پسماند و ... از طریق سامانه مردمی فوریتها 190

ح ) آموزش

آموزش حین خدمت و بدو خدمت پرسنل بهداشت محیط در زمینه بهداشت محیط ، مواد غذائی و ... از طریق برگزاری کارگاه آموزشی
آموزش متصدیان واحدهای صنفی مرتبط با مواد غذائی و اماکن عمومی از طریق برگزاری جلسات آموزشی و آموزشگاههای اصناف
آموزش بهورزان خانه های بهداشت در زمینه بهداشت محیط ومواد غذائی
آموزش عموم جامعه از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی در مراکز خدمات جامع سلامت
آموزش مسئولان فنی شرکتهای مبارزه با حشرات و جانوران موذی

خ) بازدید وکنترل

بازدید از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذائی و اماکن عمومی و اماکن مسیر راهها ( رستورانها واغذیه فروشی ها و ..)
بازدید از مراکز بهداشتی درمانی ، درمانگاهها و بیمارستانها
بازدید از مراکز پرتو پزشکی و پرتو درمانی
بازدید از استخرها ی شنا و باشگاههای ورزشی
بازدید از پادگانها ، اردوگاهها ، زندانها و مراکز نظامی وانتظامی
بازدید از مدارس و موسسات آموزشی و پرورشی
بازدید از کارگاهها و کارخانجات مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی
بازدید از کارخانه های تولید یخ
بازدید از مراکز مشاوره ترک دخانیات
بازدید از فرودگاه ، پایانه های مسافربری ، ترمینالها ، ایستگاههای  راه آهن
بازدید از مراکز تفکیک و نگهداری و بازیافت پسماندها
بازدید از مزارع و زمینهای کشاورزی جهت کنترل آبیاری با آبهای نامتعارف
بازدید از اماکن مذهبی ، آرامستانها، مراکز نگهداری معلولان و سالمندان و گرمخانه ها و مراکز نگهداری از معتادان
کنترل مواد غذائی ، آشامیدنی از طریق نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاههای غذا ودارو
کنترل آب آشامیدنی شبکه آبرسانی شهری وروستائی از طریق کلر سنجی وانجام نمونه برداری از آب
کنترل نمکهای ید دار درمراکز تهیه وتوزیع و اماکن عمومی از طریق ید سنجی
کنترل نانهای سنتی تهیه شده در واحدهای صنفی نانوائی از نظر وجود جوش شیرین
کنترل آب استخرهای شنا از نظر کدورت ، کلر باقیمانده و آلودگی میکروبی
کنترل موادغذائی مورد عرضه در بوفه های مدارس
کنترل اقلام خوراکی ، آشامیدنی  وارداتی از نظر مجوزهای لازم وتاریخ تولید وانقضاء

د) پشتیبانی

پیگیری اعتبارات بهداشت محیط
پیگیری اعتبارات مربوط به مدیریت پسماندها و فاضلاب بیمارستانی
پیگیری نحوه برگزاری کارگاههای آموزشی از طریق امور اداری و مالی (سالن اجتماعات- فیلمبرداری )
پیگیری تجهیز انبار بلایا و حوادث وسوانح غیر مترقبه

ذ) ارزشیابی

ارزشیابی دوره ای واحد های محیطی و مراکز و شبکه های بهداشت
ارزشیابی فصلی مراکز بهداشت تابعه

ر) جمع آوری وتجزیه وتحلیل آمار واطلاعات

تکمیل فرمهای آماری درمراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت
جمع بندی فرمهای آماری ارسالی ازمراکز خدمات جامع سلامت درمراکز و شبکه های بهداشت شهرستان
جمع بندی فرمهای آماری ارسالی از مراکز بهداشت در معاونت بهداشت
ارسال بازخوراندآمار و فعالیت های انجام شده به مراکز بهداشت
تجزیه وتحلیل آمار و ا طلاعات ارسالی از مراکز ومقایسه با حد انتظار و فعالیت دوره مشابه قبل
بررسی و تجزیه و تحلیل فعالیتهای ثبت شده در پورتال مرکز سلامت محیط و کار و ارسال پسخوراند به شهرستانها
ثبت اطلاعات فعالیتهای خاص در پورتال مرکز سلامت محیط و کار (بیماری کووید 19)

معرفی کارکنان گروه بهداشت محیط و حرفه ای

کارکنان گروه بهداشت محیط و حرفه ای

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

دکتر علیرضا صدرایی

مدیرگروه بهداشت محیط و حرفه ای

63453314

گروه بهداشت محیط

مهندس شهرود قنبرزاده

رئیس گروه بهداشت محیط

63453617

مهندس علی قریشی

کارشناس نظارت بر بهداشت محیط بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی و مدیریت پسماند - کارشناس آب و خاک

63453443

مهندس فریده مصطفایی

کارشناس برنامه پیوست سلامت کارشناس برنامه کنترل دخانیات

63453318

مهندس فاطمه صادقی

کارشناس آب و فاضلاب کارشناس بهسازی محیط روستا

63453112

مهندس لعیا آبادی

کارشناس کنترل ناقلین - کارشناس نظارت بر دفاتر خدمات سلامت، آموزشگاههای بهداشت اصناف و دفاتر پیشخوان

63453112

مهندس اصغر قلی زاده

کارشناس برنامه نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی کارشناس بهداشت هوا کارشناس  فوریتهای سلامت محیط و کار -  مناسبتهای ویژه

63453406

مهندس اعظم اسپونی نژاد

کارشناس بهداشت پرتوها

63453320

گروه بهداشت حرفه ای

مهندس حسن کریمی

رئیس گروه بهداشت حرفه ای

63453680

مهندس سمیه پری آذر

کارشناس مسئول نظارت بر معاینات شغلی

کارشناس برنامه های حوادث شیمیایی، ارگونومی در محیط کار،عوامل زیان آور شیمیایی، بسته خدمات کارکنان دولت، بخش بهداشت حرفه ای پیوست سلامت

63453315

مهندس مظاهر احمدی

کارشناس برنامه های تشکیلات ،ندامتگاه ها،عوامل اجرایی پسماند، معادن،شرکت های بهداشت حرفه ای-سخت و زیان آور

63453451

مهندس طاهره فرخ آشتیانی

کارشناس برنامه های بهداشت حرفه ای در بیمارستان، عوامل زیان آور فیزیکی ، حذف جیوه،طرح تشدید بازرسی هدفمند،کارگاههای کوچک و خویش فرما،مسئول آمار

63453328

آزمایشگاه جامع بهداشت محیط و حرفه ای

خانم دکتر منیره کرمی

مسئول فنی آزمایشگاه

55619913

خانم مهندس فرناز حاجی نوری

کارشناس آزمایشکاه (آب)

55619913

خانم مهندس مرضیه معدن کن

کارشناس آزمایشکاه

55619913

خانم مهندس افسانه مهاجر

کارشناس آزمایشگاه

55619913