• 99/09/09

گروه بهداشت محیط

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

فعالیت های محوله

 

شماره تماس 

 

حسن کریمی

 

کارشناس بهداشت حرفه ای

 

مدیر گروه  واحد سلامت محیط کار

 

63453314

 

 

جمشید طلایی

 

کارشناس ارشد بهداشت محیط

 

کارشناس مسئول بهداشت محیط

 

63453733

 

 

محمد سعید صبرآیین

 

کارشناس ارشد بهداشت محیط

 

کارشناس امور پرتوها و نظارت بر بهداشت محیط زندان ها

 

63453946

 

 

شهرود قنبر زاده

 

کارشناس بهداشت محیط

 

کارشناس مواد غذایی و مدیریت پسماند

 

 

63453617

 

علی قریشی

 

 

کارشناس بهداشت محیط

 

کارشناس  بهداشت هوا و نظارت بر بیمارستان ها

 

63453406

 

لعیا آبادی

 

کارشناس بهداشت محیط

 

 

کارشناس نظارت بر شرکت های سمپاشی و تعزیرات

 

634531112

 

 

فریده مصطفایی

 

کارشناس ارشد بهداشت محیط

 

کارشناس نظارت بر دفاتر خدمات و آموزشگاه های بهداشت اصناف

 

86052318

 

 

فاطمه صادقی

 

کارشناس بهداشت محیط

 

کارشناس آب و فاضلاب  

 

63453317

 

 

افسانه حاج قدیر زاده

 

کارشناس بهداشت محیط

 

کارشناس رسیدگی به شکایات سامانه 190 و صدور پروانههای بهداشتی

 

63453315