• 07 آذر 1402

آزمایشگاه هوا و صدا

آزمایشگاه هوا و صدا

 

   به طور کلی شرح وظایف آزمایشگاه هوا و صدا به قرار زیر می باشد:

1. پذیرش نمونه های هوا (روتین - اضطراری) از سوی مراکز تابعه و شرکت های خصوصی

 2. تهیه محلول های استاندارد  جهت آزمایشات

3. آنالیز فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی هوا و صدا

 4. آموزش کارشناسان جهت نمونه برداری

5 .نیازسنجی مواد و لوازم آزمایشگاهی مورد نیاز و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی و اعلام آن به واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت

اجرای آزمایش های هوا و  صدا مطابق لیست زیر در آزمایشگاه جامع بهداشت محیط و حرفه ای  قابل انجام است.