• 07 آذر 1402

کارگاه روش تحقیق

ردیف

جلسه

عنوان جلسه

1

جلسه اول

کلیات تحقیق در نظام سلامت - دکتر وثوق.pdf

انتخاب موضوع- دکتر علی محمدی.pdf

فرم تعیین موضوع پژوهش.docx 

2

جلسه دوم

اسلایدهای جلسه2- بیان مسئله و شبکه علیت- دکتر علی محمدی.pdf 

3

جلسه سوم

اسلایدهای جلسه سوم- انواع مطالعات- دکتر علی محمدی1.pdf

4

جلسه چهارم 

روش تحقیق در پزشکی و مطالعه اپیدمیولوژیک- دکتر علیمحمدی.pdf 

5

جلسه پنجم 

جلسه پنجم- اهداف و فرضیات- دکتر علی محمدی.pdf

جلسه پنجم- متغیرها- دکتر علی محمدی.pdf 

6

جلسه ششم

جلسه ششم- انواع مطالعات- دکتر توکلی کیا.pdf 

7

جلسه هفتم 

جلسه هفتم- دکتر محقق.pdf

8

 جلسه هشتم

جلسه هشتم- مطالعات تحلیلی-دکتر محقق.pdf 

9

جلسه نهم 

جلسه نهم- مطالعات مداخله ای- دکتر علی محمدی.pdf 

10

جلسه دهم

جلسه 10- نمونه گیری- دکتر علی محمدی.pdf  

11

جلسه یازدهم

جلسه یازدهم- دکتر امینی- مطالعات کیفی.pdf 

12

جلسه دوازدهم

 

13

جلسه سیزدهم 

مطالعات کیفی بخش دوم- دکتر امینی.pdf 

14

جلسه چهاردهم 

مطالعات کیفی- نمونه گیری- دکتر امینی .pptx 

15

جلسه پانزدهم

 

16

جلسه شانزدهم

 

17

جلسه هفدهم

errors and Causation-دکترعلی محمدی.pdf 

18

جلسه هجدهم

 errors and Causation-دکترعلی محمدی_1.pdf

19

جلسه نوزدهم

 errors and Causation-دکترعلی محمدی_2.pdf

20

جلسه بیستم

پرسشنامه دکتر علیمحمدی.pdf

21

جلسه بیست و یک

Validity and Reliability خانم دکتر احسانی .pdf

22

جلسه بیست و دوم

Measures of occurrence1 دکتر علیمحمدی .pdf 

23

جلسه بیست و سوم 

Measures of occurrence1دکتر علیمحمدی .pdf 

24

 جلسه بیست و چهارم

نمونه گیری/ دکتر علیمحمدی .pdf 

25

جلسه بیست و پنجم 

دکتر علیمحمدی / نمونه گیری_1.pdf 

26

جلسه بیست و ششم 

 

27

جلسه بیست و هفتم 

 

28

جلسه بیست و هشتم 

 

29

جلسه بیست و نهم 

 

30

جلسه سی ام

Tayps of article دکتر علیمحمدی  (1).pdf 

31

جلسه سی و یکم 

 دکتر علیمحمدی / مقاله نویسی.pdf 

32

جلسه سی و دوم 

 دکتر علیمحمدی / مقاله نویسی_1.pdf 

33

جلسه سی و سوم 

 

33

 

 

34

 

 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

 

 

فایل ها