• 07 آذر 1402

کتاب و گزارش

 

ردیف

عنوان کتاب

 فایل

1

نشالجیو گرافیک

نشنالجیوگرافیک - 1921.pdf

2

تفکر سیستمی برای تقویت نظام های سلامت

تفکر سیستمی برای تقویت نظام های سلامت.pdf

3

سلامت در سال 2015

سلامت در سال2015.pdf

4

دولت سلامت

دولت سلامت.pdf

5

مدیریت برنامه های تندرستی

مدیریت برنامه های تندرستی.pdf

6

دیده بانی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران

دیده بانی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران.pdf

7

کتاب تعرفه گذاری خدمات درمانی 

کتاب تعرفه گذاری خدمات درمانی.pdf

8

1.54.99-019-01+-NCHIR-نظام+تعیین+تعرفه+-بخش+اول-19+ا-1

نظام+تعیین+تعرفه+-بخش+اول

9

سیاست های تامین منابع سلامت

سیاست های تامین منابع سلامت pdf

10

نظامنامه استانی

نظامنامه استانی.pdf

11

قانون_احکام_دائمی_برنامه_های_توسعه_کشور

قانون_احکام_دائمی_برنامه_های_توسعه_کشور(1).pdf

12

فصل بهداشت و سلامت برنامه ششم توسعه

فصل بهداشت و سلامت برنامه ششم توسعه.pdf

13

شیوه نامه خانه مشارکت

شیوه نامه خانه مشارکت.pdf

14

شیوه نامه پیام گزاران سلامت

شیوه نامه پیام گزاران سلامت.pdf

15

سند ملی سالمندان کشور نهایی 1مهر99

سند ملی سالمندان کشور نهایی 1مهر99.pdf

16

ویرایش سوم شبکه بهداشت و درمان شهرستان

/uploads/32/2021/Feb/21/9_371_85_30.pdf

17

شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی در ایران

/uploads/32/2021/Feb/21/9_371_40_31.pdf

18

خدمات ادغام یافته و روشی برای برآورد نیروی انسانی

/uploads/32/2021/Feb/21/9_371_39_12.pdf

19

دانستنی هایی درباره بودجه

/uploads/32/2021/Feb/21/9_371_14_6.pdf

20

صعودچهل ساله

صعود_چهل_ساله.pdf

21

کتاب یادنامه دکتر دماری

کتاب یادنامه دکتر دماری- خرداد1400.pdf

22

توسعه 

/uploads/32/2021/Jun/23/توسعه (1).pdf 

23

نقشه راه مدیریت و کاهش خطر بلایا
در نظام سلامت جمهورى اسلامى ایران 

/uploads/32/2021/Jun/23/نقشه__کاهش_خطر_63314.pdf

24

خلاصه کتاب راهنمای تفکر نقادانه.. 

/uploads/32/2022/Jan/30/...pdf 

25

گزارش توسعه جهانی ۲۰۲۱

/uploads/32/2022/Jan/30/.pdf

26

آسیب شناسی نظام سلامت از منظر فساد

/uploads/32/2022/Jul/31/Rahbord.1_2.pdf

27

ذهنیت استار تاپی جدید

/uploads/32/2022/Jul/31/New Startup Mindset (FA).pdf

28

کتابها - دکتر فرشید علاءالدینی

کتابها - دکتر فرشید علاءالدینی

29

دستورالعمل تدوین برنامه های پایش و ارزشیابی منابع انسانی در حوزۀ سلامت

http://farshidalaeddini.com/Home/GetBookPDF/11?filename=43ACC0E5F9004EA4504218228B6BDE6D923C4BF8.pdf

 30

 بیان اطلاعات موجود در داده ها (برای مخاطب عام)

http://farshidalaeddini.com/Home/GetBookPDF/12?filename=19AC225DFCFF1267ECB6053D7BF5AC1D117A918B.pdf
 

 31

آمار بیزین 

http://farshidalaeddini.com/Home/GetBookPDF/9?filename=2195851846F151E3FAAE61AFFFFF0CA347458899.pdf
 

32

اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ : ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ (Effectiveness)
 

http://farshidalaeddini.com/Home/GetBookPDF/10?filename=36A271066F478F20E61E43E3E6E355D2B64DE1CF.pdf
 

33

نیازسنجی سلامت در یک نگاه 

 http://farshidalaeddini.com/Home/GetBookPDF/1?filename=09C24298333405CB3E109FEFCE427024227E651C.pdf

 34

تحلیل نظامهای سلامت برای تقویت نظام سلامت 

http://farshidalaeddini.com/Home/GetBookPDF/2?filename=35AB314E9937F9F139E0AEDDE60DF19BE118182A.pdf
 

35

نظام های پژوهش سلامت ملی 

http://farshidalaeddini.com/Home/GetBookPDF/4?filename=1CAF4887648785FE9977F205FEB4A1D511D721D6.pdf
 

36

روش‌های‌ نمونه‌گیری

http://farshidalaeddini.com/Home/GetBookPDF/6?filename=7E795B84AE4BD84377E6DF935097BA543B120608.pdf

37

پژوهش پیاده سازی (اجرایی) در سلامت : یک راهنمای عملی

http://farshidalaeddini.com/Home/GetBookPDF/3?filename=5576A7869841FCCC587C41C9110F827771F55991.pdf

38

پایگاه اطلاعات ملی بیماران

http://farshidalaeddini.com/Home/GetBookPDF/5?filename=F050C0C8888D0418FE754840ECAC654E6839B394.pdf

39

ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﻰ ﺑﺮاى ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﺳﻼﻣﺖ

http://farshidalaeddini.com/Home/GetBookPDF/7?filename=B8F0BB7FE5D48F0E91DCC96A7EAD8F287ED00DBF.pdf

40

وزارتخانه های توانمند برای سیستم های سلامت توانمند (کتابچه ی راهنما برای وزرای بهداشت)

http://farshidalaeddini.com/Home/GetBookPDF/8?filename=69B0B5A5AD7F722FA3B215B46A55091FCDF6486A.pdf

 41

 دولت سلامت

/uploads/32/2022/Jul/31/4_5828160020969160779.pdf 

42

تحلیلی از وضعیت گروه‌های مرجع در ایران 

تحلیلی از وضعیت گروههای مرجع در ایران.pdf

43

سیستم‌های یک: مقدمه‌ای بر تفکر سیستم‌ها 

book-dr.lameei.pdf 

 44

نقد اقتصاد سیاسی کرونا

political-economy-of-covid-19.pdf 

 45

 گزارش
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال
پاییز 1400
جوانانی که دیده نمی شوند

/uploads/32/2022/Aug/14/1636016633408_گزارش تلفیقی.pdf 

46

کتاب طرح عدالت و تعالی نظام سلامت

کتاب طرح عدالت و تعالی نظام سلامت.pdf

47

 

 

48

 

 

49

 

 

50

 

 

51

 

 

52

 

 

فایل ها